Skip to main content

Toepassing Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) De Regisseur Kerk gevestigd te Steenwijk, President Kennedystraat 39.

 1. Persoonsgegevens worden alleen in digitale bestanden of in mappen geregistreerd en uitsluitend gebruikt ten behoeve van het zo goed mogelijk functioneren als een kerkgenootschap. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 2. Deze gegevens worden uitsluitend bewaard door het bestuur en zijn op verzoek ten allen tijde en uitsluitend beschikbaar voor inzage door betrokkenen. Het bestuur is hier voor verantwoordelijk.
 3. Vastgelegd wordt, na vrijwillige opgave, naam, postadres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum en indien van toepassing de huwelijksdatum en datum van overlijden. Gegevens zullen op verzoek van betrokkenen onmiddellijk worden verwijderd, tenzij moverende wettelijke fiscale redenen.
 4. De voorzitter beheert de gegevens in zijn beveiligde laptop; de penningmeester en/of boekhouder beheert de minimaal noodzakelijke gegevens voor de fiscale administratie op zijn beveiligde pc en in mappen. Derden hebben geen toegang tot deze digitale bestanden en mappen.
 5. De digitale gegevens worden permanent door de nieuwste beveiligingsprogramma’s beschermd tegen virussen en hacken.
 6. Indien onverhoopt sprake zal zijn van een datalek zal dit binnen 72 uur na ontdekking worden gemeld bij de voorzitter van het bestuur.

Een datalek is als persoonsgegevens op welke wijze dan ook in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben.

Hij/zij zal in kaart brengen wat de gevolgen zijn voor de personen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn. Hij/zij zal bekend maken:

 • de aard van de inbreuk
 • de instanties of personen waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen
 • de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken
 • een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van persoonsgegevens
 • de maatregelen die de kerk heeft genomen of voorstelt om te nemen om deze gevolgen te verhelpen
 • wie de melding zal doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, met in achtneming van het bepaalde in de wet en het doel en strekking van dit reglement.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 mei 2018.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –